Udostępnianie komputerów i Internetu

W Bibliotece posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz sieci WiFi. Prawo do korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu i usług dodatkowych mają wszyscy użytkownicy biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŚLINIE

§ 5 Korzystanie z komputerów i Internetu

1.    Korzystanie z komputerów zainstalowanych w GBP jest bezpłatne.

2.    Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w GBP w celach informacyjnych i edukacyjnych mają wszyscy użytkownicy.

3.    W przypadku jakiejkolwiek awarii  komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza bez podejmowania próby naprawy.

5.    Użytkownik  ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

6.    Użytkownik  ma prawo do:

1)    korzystania z zainstalowanych programów

2)    korzystania z dostępu do Internetu

3)    rezerwacji czasu pracy na komputerze

4)    kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania

7.   Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

8.    Użytkownikowi nie wolno:

1)    instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

2)    wykorzystywać komputerów zainstalowanych w GBP do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej
z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.)

3)    wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców

9.    Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.

11.  Bibliotekarz  ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera

z zasadami Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania warunków określonych

w Regulaminie może odebrać prawo do korzystania z komputera.

12.  W GBP istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej technologii Wi-Fi umożliwiającej połączenie z siecią lokalną biblioteki na własnym sprzęcie – laptop, komórka – po uzyskaniu hasła.