WIDOK Z MOJEGO OKNA – konkurs

Koronawirus daje się nam ostatnio wszystkim we znaki, dlatego zachęcamy Was, abyście ograniczyli swoje wyjścia do niezbędnego minimum 
Pamiętajcie – Dezynfekcja, Dystans, Maseczka!

A my – jako, że Biblioteka, to miejsce w którym tworzy się kulturę, zapraszamy Was do udziału w Konkursie literackim i fotograficznym pt. “WIDOK Z MOJEGO OKNA”. Bo przecież wiecie, że nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko, żeby zobaczyć coś ciekawego, dającego do myślenia, zaskakującego, szokującego. Niekiedy wystarczy z innej perspektywy spojrzeć przez okno własnego domu…
Na Wasze prace czekamy do 30 listopada 2020 roku.

Oto REGULAMIN:

WIDOK Z MOJEGO OKNA

Konkurs literacki i fotograficzny

Regulamin

I. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

II. Cel konkursu:

  • inspirowanie do twórczości literackiej i fotograficznej
  • upowszechnianie książek i czytelnictwa
  • zachęcanie mieszkańców gminy do pozostawania w domu w czasie trudnej dla nas wszystkich sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora prac  literackich lub fotograficznych związanych z tematem Konkursu wykonanych na terenie gminy Kuślin.

3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii.

4. Prace własnego autorstwa- wcześniej nienagradzane w innych konkursach, podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i podanym numerem telefonu, powinny być przesłane do Organizatora w wersji cyfrowej  do dnia 20 listopada 2020 roku na adres mailowy: bibliotekakuslin@poczta.onet.pl. W temacie e-maila należy wpisać: Widok z mojego okna.

5. Przesyłając prace uczestnik Konkursu nieodpłatnie udziela Organizatorom pozwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac, zezwalając na ich publiczną prezentację i publikację.

IV. Kategorie tematyczne Konkursu:

  • Literacka- krótka forma prozatorska np. opowiadanie, felieton, list, reportaż
  • Fotograficzna- zdjęcie- format jpg


V. Przebieg konkursu:

1. Konkurs trwa do 30.11.2020 roku

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni wszystkie nadesłane w terminie prace oraz wyłoni laureatów w obu kategoriach konkursowych.

3. Oceniana będzie wartość artystyczna prac, oryginalność oraz kreatywne podejście do tematu.

4. Uroczysty finał Konkursu połączony z wręczeniem nagród i dyplomów nastąpi na początku grudnia 2020 roku.

5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych.

VI. Nagrody

W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

Pozostali uczestnicy otrzymają  pamiątkowe dyplomy i upominki.

VII. Kontakt: ,Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie, ul. Leśna 13, tel. 614473089

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie.

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany przydziału nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

4. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

5.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegając sobie prawo do publikowania w mediach bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w  Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów.

7. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Kuślinie, z siedzibą ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kuślin RIK-2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

8. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

9. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.