wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strona główna, , Administrator - 17.02.2021 19:35

A   A   A  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN , postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku( Dz.U. 2019 r.poz.2019 z późn.zm)Gminna Biblioteka w Kuślinie  zaprasza do składania ofert Instytucje Finansowe posiadające uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

  Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zamówieniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;

2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia;

3) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;

4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;

5) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego, Działu Płac oraz Działu Kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;

6) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem PŁACE+;KADRY + firmy RADIX oraz zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowywaniu programu kadrowo-płacowego;

7) wyznaczy dedykowanego opiekuna;

8) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;

9) zapewni serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;

10) zapewni serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK;

11) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;

12) zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych

13) zapewni wsparcie w opracowaniu procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;

14) zapewni ochronę danych osobowych pracowników;

 

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę będą miały wersję papierową i elektroniczną lub wyłącznie elektroniczną.

 

 

TABELA PORÓWNAWCZA

KRYTERIUM WYBORU

MIERNIK LUB KRÓTKI OPIS*

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi

 

Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.01.2021r.

 

Liczba placówek dostępnych na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego

 

Struktura właścicielska/akcjonariat:

- czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF

 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. (%)

 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r.do 2040r. (%)

 

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. (%)

 

Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%) w okresie od 2012r. do 2060r.

 

Brak opłat za zarządzanie – wskazać okres obowiązywania zwolnienia

 

Brak opłat za osiągnięty wynik – wskazać okres obowiązywania zwolnienia

 

Liczba funduszy zdefiniowanej daty PPK

 

Nazwa funduszy i ich struktura (procentowa alokacja aktywów w funduszach)

 

Dodatkowe benefity dla pracowników

 

Dodatkowe atuty Wykonawcy

 

* miernikiem może być okres działania w latach, liczba obsługiwanych podmiotów oraz osób w zakresie PPK, wyniki

 

Zamawiający informuje, że według stanu na dzień 01.02.2021r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 4 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

-<39

2

40-44

0

45-49

0

50-54

0

55-59

1

>60

1

 

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis krs, ceidg) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1)      Formularz Ofertowy

2)      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 1;

3)      Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);

4)      Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

5)      W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

 Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: bibliotekakuslin@poczta.onet.pl lub w wersji papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie ul.Leśna 13; 64-316 Kuślin, w tytule wiadomości lub na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA-PPK”.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2021r. do godziny 15:00.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert,                                   w szczególności pod względem kryteriów zawartych w tabeli porównawczej, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna                   z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

 W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpienia od zawarcie umowy.

 

 

Załącznik nr 1

........................, dn. ..................


Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

składane na potrzeby postępowania pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie”

 

Ja,                        

niżej podpisany(a).................................................................................................................................. reprezentujący firmę ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

 oświadczamy, że jestem/ nie jestem¹ powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymido zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)       posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwawlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lubwstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

...........................................................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i pieczątka)

 

 

 

1Niepotrzebne skreślić.1

 


Dodaj do: Wykop ten artykuł! Dodaj na Śledzik! Dodaj na Twitter! Dodaj na FaceBook! Dodaj na Blip! Dodaj na Pinger!     |     Wyślij link


Inne w tym dziale

06.04.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
SIORY, SIWKI, WIELKANOCNI... ››
21.03.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W KUŚLINIE ››
14.01.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK ››
11.01.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
QUESTY DOBRE NA KAŻDY CZAS! ››
06.11.2020 - Strona główna, komentarzy: 0
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW PODCZAS... ››

Galeria zdjęć

Dołącz do nas na Facebooku

 

Polecane strony www

 

 

 

BIBLIOTEKI W INTERNECIE

ACADEMICA

E-SENIOR

E-senior

KSIĄŻKA NA TELEFON

KSIĄŻKA NA TELEFON

LINKI DO LEKTUR SZKOLNYCH
0.01322603225708