wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

TACY JESTEŚMY! KUŚLINIAN PORTRET WŁASNY- XV Konkurs o Pióro Wójta

Strona główna, , Administrator - 31.07.2019 16:47

A   A   A  
TACY JESTEŚMY! KUŚLINIAN PORTRET WŁASNY- XV Konkurs o Pióro Wójta
Zapraszamy do udziału w XV Konkursie o Pióro Wójta Gminy Kuślin.
W tym roku startujemy w dwóch kategoriach - literackiej i fotograficznej.


Oto REGULAMIN:

XV Konkurs o Pióro Wójta Gminy Kuślin

TACY JESTEŚMY! KUŚLINIAN PORTRET WŁASNY 

I. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

    Patronat: Wójt Gminy Kuślin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

    Patronat medialny: Dzień Nowotomysko-Grodziski, www.nowytomysl.naszemiasto.pl

 

II. Cel konkursu:

- inspirowanie do twórczości literackiej i fotograficznej

- promocja książek i czytelnictwa

- promocja gminy Kuślin

- profilaktyka uzależnień poprzez  propagowanie wartościowych form spędzania czasu  wolnego

 

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie gminy Kuślin.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora prac związanych
z tematem Konkursu oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia.

3. Prace fotograficzne i utwory literackie  - wcześniej nienagradzane w innych konkursach,  podpisane pseudonimem/godłem - powinny być dostarczone do Organizatora w wersji drukowanej
i cyfrowej (np. nagrane na płytę) do dnia 30 września 2019 roku.

4. Do prac winna być dołączona koperta podpisana pseudonimem/godłem, zawierająca kartkę
z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail )

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie zgłaszając prace w obu kategoriach.

6. Z dniem doręczenia prac oraz podpisania zgłoszenia, uczestnicy Konkursu nieodpłatnie udzielają organizatorom zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanych prac, zezwalając na ich publiczną prezentację i publikację.

 

IV. Kategorie tematyczne Konkursu

 

Kat. 1- Portret literacki

 1. Do Konkursu przyjmowane będą prace prozatorskie  przedstawiające autentyczne postacie mieszkańców gminy Kuślin, napisane w formie reportażu, dziennika, pamiętnika, wspomnień, autobiografii, biografii lub wywiadu (tzw. literatura faktu).
 2. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę literacką.
 3.  Zgłoszone prace muszą być dostarczone w formie drukowanej oraz w wersji cyfrowej
  np. zapisane na płycie.

Kat. 2- Portret fotograficzny

 1. Do konkursu należy zgłaszać fotografie przedstawiające mieszkańców gminy Kuślin.
 2. Zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego na terenie gminy Kuślin.
 3. Prace należy opatrzyć tytułem oraz informacją o dacie i miejscu wykonania.
 4. Organizator  pozostawia  uczestnikom  pełną dowolność interpretacji tematu oraz doboru techniki fotograficznej. 
 5. Każdy autor  może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia w wersji papierowej w minimalnym formacie 20x30 cm
 6. Do zgłoszenia należy dołączyć płytę (lub inny nośnik elektroniczny)  z fotografiami zapisanymi w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi.

V. Przebieg konkursu:

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni wszystkie nadesłane prace oraz wyłoni laureatów w obu kategoriach konkursowych.

2. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się
w październiku 2019, podczas uroczystej Gali Finałowej.

3. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana w prasie lokalnej i na stronach internetowych.

 

VI. Nagrody

Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają:

- za I miejsce – Pióro Wójta Gminy Kuślin + nagroda rzeczowa

- za II miejsce – nagroda rzeczowa

- za III miejsce – nagroda rzeczowa 

Wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy i upominki.

 

VII. Kontakt :Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie, ul. Leśna 13, tel. 614473089

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia i utwory literackie do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada do nich pełnię praw autorskich  i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie z nich dla celów promocji XV Konkursu o Pióro Wójta Gminy Kuślin.

3. Zgłaszając swoje zdjęcia i utwory literackie do konkursu uczestnik oświadcza,  że sportretowane i opisane osoby wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany przydziału nagród
i terminów rozstrzygnięcia konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

5. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

6.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegając sobie prawo do publikowania
w mediach bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów.

8. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie,
z siedzibą ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kuślin RIK-2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.


Dodaj do: Wykop ten artykuł! Dodaj na Śledzik! Dodaj na Twitter! Dodaj na FaceBook! Dodaj na Blip! Dodaj na Pinger!     |     Wyślij link


Inne w tym dziale

16.10.2018 - Strona główna, komentarzy: 0
Wiemy kto jest laureatem XIV Konkursu o... ››
05.10.2017 - Strona główna, komentarzy: 0
XIII KONKURS O PIÓRO WÓJTA GMINY... ››
08.10.2016 - Strona główna, komentarzy: 0
LISTY PRZECZYTANE:) NAGRODY ROZDANE:)... ››
19.10.2015 - Strona główna, komentarzy: 0
GALA FINAŁOWA XI KONKURSU O PIÓRO... ››
03.10.2014 - Strona główna, komentarzy: 0
X KONKURS O PIÓRO WÓJTA JUŻ ZA NAMI ! ››

Galeria zdjęć

Dołącz do nas na Facebooku

 

Polecane strony www

 

 

 

BIBLIOTEKI W INTERNECIE

 

 

KSIĄŻKA NA TELEFON


E - SENIOR
0.017448902130127