Historia

17 kwietnia 1946 roku wszedł w życie Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który ustanowił ogólnokrajowe sieci bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych. Obowiązek tworzenia i utrzymywania powszechnych bibliotek publicznych nałożono na samorządy terytorialne. Gwarantować one miały: etat dla bibliotekarza, opłacenie kosztów kursu bibliotekarskiego, ustaloną kwotę na zakup książek, odpowiedni lokal, opał i światło. Na szczeblu gminnym za zakładanie bibliotek odpowiedzialne były Gminne Rady Narodowe.

 W Kronice Szkoły Powszechnej w Kuślinie, założonej 1.VIII.1946 przez ówczesnego kierownika Edmunda Chrzanowskiego czytamy: Święto Oświaty” obejmowało dwa dni: 1 i 3.V.1946. Celem było propagowanie idei bibliotekarskiej i zdobycie środków na zakładanie bibliotek. Na rok oświaty zebrał Kuślin 1338 złotych za pośrednictwem szkoły.”

 1948   Ze stu książek podarowanych przez nowotomyską bibliotekę powiatową powstał zalążek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej.Niewielki księgozbiór biblioteki mieścił się w jednej biurowej szafie.Pieczę nad książkami pełniła pracownica Prezydium Rady Narodowej- WANDA KICIŃSKA 

„ W ubiegłym roku założono „Bibliotekę Gminną. Biblioteka Powiatowa przysłała tymczasem 100 tomów. W tych dniach zamieniono książki na 100 innych tomów. Dzieła zeszłoroczne przesłano do Głupoń, gdzie utworzono punkt biblioteczny. Zarząd Gminny zakupił na własny rachunek dla gminy jeszcze za 10000 zł dzieł częściowo podręcznych”   (Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Kuślinie, 1949 rok)

1949   W szkole podstawowej w Głuponiach otwarto punkt biblioteczny.

1950   W bibliotece gminnej w Kuślinie zatrudniono pierwszą etatową bibliotekarkę– JANINĘ GANDĘ (Janina Polus), która pracowała tutaj niespełna dwa lata: od 1950 do 1951 roku. Pierwsza księga inwentarzowa biblioteki pochodzi z roku, w którym Pani Janina rozpoczęła pracę w bibliotece. Biblioteka mieściła się wówczas w budynku Gminnej Rady Narodowej.

Janina Ganda

1950 Otwarto filię biblioteki w Wąsowie

Od 1951-1973  Systematycznie wzrastała liczba czytelników. Powiększał się księgozbiór. Zmieniały się bibliotekarki. Posadę kierowniczek placówki kolejno obejmowały:

LEOKADIA PTAK ( obecnie Leokadia Toporek) – zatrudniona w latach 1951 do 1955

ANIELA DOLATA (obecnie Aniela Cieślak) – pracowała w kuślińskiej bibliotece od 1955 do 1959

JANINA PRZYBYŁ (obecnie Janina Szwarc) Swą bibliotekarską karierę rozpoczęła w Kuślinie w 1959 roku, gdzie pracowała do 1966 roku. Następnie Janina Szwarc zatrudniona była w bibliotece miejskiej w Buku. Początkowo w oddziale dla dzieci, a w latach 1970 – 2001, pełniąc funkcję dyrektora biblioteki miejskiej.

Janina Szwarc

WIESŁAWA RATAJ (obecnie Kaczmarek). W Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Kuślinie pracowała w latach 1966 do 1971. Z biblioteki publicznej w Kuślinie, przeniosła się do placówki szkolnej w Michorzewie, gdzie na stanowisku nauczyciela- bibliotekarza pracuje do dziś.

Wiesława Kaczmarek

GRAŻYNA ORWAT Związana z kuślińską placówką biblioteczną od 1971 do 1973 roku.

Grażyna Orwat

MIROSŁAWA KULAWIAK Funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie pełniła od 1973 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2010 roku.

Mirosława Kulawiak

1977  Biblioteka po dwukrotnej zmianie lokalu, doczekała się nowego, przestronnego, specjalnie dla niej wybudowanego pomieszczenia w nowopowstałym Gminnym Ośrodku Kultury.

1981  Utworzono filię biblioteki w Śliwnie. Mieściła się w budynku szkoły podstawowej.

1986  Otwarto filię w Michorzewie.

1990-2000  Lata dziewięćdziesiąte, to okres transformacji ustrojowej. Przynosi on szereg zmian, także w funkcjonowaniu placówki.

W 1991 roku zlikwidowano filię biblioteki w Śliwnie. Zamknięte zostały punkty biblioteczne. Zmieniły swoją dotychczasową lokalizację filie biblioteczne w Wąsowie i Michorzewie. Ich lokale zostały umieszczone w  szkołach podstawowych, wspólnie z bibliotekami szkolnymi.

2002 Zapoczątkowano komputeryzację biblioteki gminnej oraz wdrażanie systemu „Sowa”

2005 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie otwarto  bezpłatną czytelnię internetową z trzema stanowiskami dla czytelników.

2010 31 grudnia 2010 roku na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor biblioteki—Mirosława Kulawiak. W GBP przepracowała 37 lat.

2011 W styczniu 2011 stanowisko dyrektora GBP w Kuślinie objęła Maria Czekała.

Maria Czekała

13 marca 2011 roku, staraniem dyrektor GBP wydano publikację „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Przewodnik po gminie Kuślin” . To pierwsza książka opisująca historię i teraźniejszość gminy. 

2012 We współpracy z Ośrodkiem KARTA utworzono Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

2013 Katalog  zbiorów kuślińskiej biblioteki udostępniono on-line http://kuslin.bibliotekant.pl/sowacgi.php?KatID=4

2015  Od stycznia 2015 roku, po wcześniejszym elektronicznym skatalogowaniu zbiorów, wprowadzono system elektronicznej obsługi kont czytelników. Rozpoczęto katalogowanie zbiorów obu filii.