Historia

17 kwietnia 1946 roku wszedł w życie Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który ustanowił ogólnokrajowe sieci bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych. Obowiązek tworzenia i utrzymywania powszechnych bibliotek publicznych nałożono na samorządy terytorialne. Gwarantować one miały: etat dla bibliotekarza, opłacenie kosztów kursu bibliotekarskiego, ustaloną kwotę na zakup książek, odpowiedni lokal, opał i światło. Na szczeblu gminnym za zakładanie bibliotek odpowiedzialne były Gminne Rady Narodowe.

 W Kronice Szkoły Powszechnej w Kuślinie, założonej 1.VIII.1946 przez ówczesnego kierownika Edmunda Chrzanowskiego czytamy: Święto Oświaty” obejmowało dwa dni: 1 i 3.V.1946. Celem było propagowanie idei bibliotekarskiej i zdobycie środków na zakładanie bibliotek. Na rok oświaty zebrał Kuślin 1338 złotych za pośrednictwem szkoły.”

 1948   Ze stu książek podarowanych przez nowotomyską bibliotekę powiatową powstał zalążek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej.Niewielki księgozbiór biblioteki mieścił się w jednej biurowej szafie.Pieczę nad książkami pełniła pracownica Prezydium Rady Narodowej- WANDA KICIŃSKA 

„ W ubiegłym roku założono „Bibliotekę Gminną. Biblioteka Powiatowa przysłała tymczasem 100 tomów. W tych dniach zamieniono książki na 100 innych tomów. Dzieła zeszłoroczne przesłano do Głupoń, gdzie utworzono punkt biblioteczny. Zarząd Gminny zakupił na własny rachunek dla gminy jeszcze za 10000 zł dzieł częściowo podręcznych”   (Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Kuślinie, 1949 rok)

1949   W szkole podstawowej w Głuponiach otwarto punkt biblioteczny.

1950   W bibliotece gminnej w Kuślinie zatrudniono pierwszą etatową bibliotekarkę– JANINĘ GANDĘ (Janina Polus), która pracowała tutaj niespełna dwa lata: od 1950 do 1951 roku. Pierwsza księga inwentarzowa biblioteki pochodzi z roku, w którym Pani Janina rozpoczęła pracę w bibliotece. Biblioteka mieściła się wówczas w budynku Gminnej Rady Narodowej.

Janina Ganda

1950 Otwarto filię biblioteki w Wąsowie

Od 1951-1973  Systematycznie wzrastała liczba czytelników. Powiększał się księgozbiór. Zmieniały się bibliotekarki. Posadę kierowniczek placówki kolejno obejmowały:

LEOKADIA PTAK (Leokadia Toporek) – zatrudniona w latach 1951 do 1955.

ANIELA DOLATA (Aniela Cieślak) – pracowała w kuślińskiej bibliotece od 1955 do 1959.

JANINA PRZYBYŁ ( Janina Szwarc, zm. 2015 )- niestrudzona animatorka kultury, redaktorka “Kosyniera Bukowskiego”. Swą bibliotekarską karierę rozpoczęła w Kuślinie w 1959 roku, gdzie pracowała do 1966 roku. Następnie zatrudniona była w bibliotece miejskiej w Buku. Początkowo w oddziale dla dzieci, a w latach 1970 – 2001, pełniąc funkcję dyrektora Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk.

Janina Szwarc

WIESŁAWA RATAJ (Wiesława Kaczmarek). Pracowała na stanowisku bibliotekarki w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Kuślinie w latach 1966 do 1971. Z biblioteki publicznej w Kuślinie, przeniosła się do placówki szkolnej w Michorzewie, gdzie na stanowisku nauczyciela- bibliotekarza pracowała do czasu przejścia na emeryturę.

Wiesława Kaczmarek

GRAŻYNA ORWAT Związana z kuślińską placówką biblioteczną od 1971 do 1973 roku.

Grażyna Orwat

MIROSŁAWA KULAWIAK Funkcję kierownika, a później Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie pełniła od 1973 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2010 roku.

Mirosława Kulawiak

1977  Biblioteka po dwukrotnej zmianie lokalu, doczekała się nowego, przestronnego, specjalnie dla niej wybudowanego pomieszczenia w nowopowstałym Gminnym Ośrodku Kultury.

1981  Utworzono filię biblioteki w Śliwnie. Mieściła się w budynku szkoły podstawowej.

1986  Otwarto filię w Michorzewie.

1990-2000  Lata dziewięćdziesiąte, to okres transformacji ustrojowej. Przyniósł on szereg zmian, także w funkcjonowaniu placówki.

W 1991 roku zlikwidowano filię biblioteki w Śliwnie. Zamknięte zostały punkty biblioteczne. Zmieniły swoją dotychczasową lokalizację filie biblioteczne w Wąsowie i Michorzewie. Ich księgozbiory zostały umieszczone w  lokalach szkół podstawowych, dzieląc przestrzeń z bibliotekami szkolnymi.

2002 Zapoczątkowano komputeryzację biblioteki gminnej oraz wdrażanie systemu „Sowa”

2005 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie otwarto  bezpłatną czytelnię internetową z trzema stanowiskami dla czytelników.

W 2006 roku, Maria Czekała została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, adresowanym do wielkopolskich bibliotekarzy, za prezentację multimedialną pn. “Zobacz, warto czytać”, promującym nowe technologie i ich wykorzystanie w pracy bibliotecznej.

W 2008 roku, pierwsza nagroda w konkursie dla wielkopolskich bibliotekarzy, po raz kolejny trafiła do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie, do rąk Marii Czekały. Tym razem za scenariusz sztuki pt. “Wieczór z Herbertem”, związanej z dziełem i osobą Zbigniewa Herberta.
http://bibliotekakuslin.pl/index.php/2008/11/28/wieczor-z-herbertem/


31 grudnia 2010 roku
na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor biblioteki—Mirosława Kulawiak, która w GBP przepracowała 37 lat.
Niezwykle pracowita, oddana czytelnikom i bibliotekarskiej służbie. Utworzyła filię biblioteczną w Śliwnie (1981-1991) i filię w Michorzewie (1986). Zapoczątkowała komputeryzację zbiorów bibliotecznych w Kuślinie. Za wieloletnią, owocną pracę otrzymała odznakę “Zasłużony Działacz Kultury”.

Mirosława Kulawiak

2011 W styczniu 2011 stanowisko dyrektora GBP w Kuślinie objęła Maria Czekała.

Maria Czekała

13 marca 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wydano publikację „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Przewodnik po gminie Kuślin” – pierwszą książkę opisującą historię i teraźniejszość gminy. 
Zob. https://www.wbc.poznan.pl/…/629806/edition/539984/content, a także w PDF http://www.wbc.poznan.pl/…/Przewodnik%20po%20Gminie…

W 2012, we współpracy z Ośrodkiem KARTA utworzono Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

2013  W Internecie, on-line, udostępniono katalog  zbiorów kuślińskiej biblioteki http://kuslin.bibliotekant.pl/sowacgi.php?KatID=4

W 2013 roku GBP w Kuślinie została nagrodzona drugim miejscem w konkursie ogólnopolskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, za działania podczas X Tygodnia Bibliotek, który odbył się pod hasłem “Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.
Zob. http://bibliotekakuslin.pl/index.php/2013/05/

2015  Od stycznia 2015 roku, po wcześniejszym komputerowym skatalogowaniu zbiorów, w kuślińskiej bibliotece wprowadzono system elektronicznej obsługi kont czytelników. Rozpoczęto katalogowanie zbiorów obu filii.

W 2016 roku bibliotekę nagrodzono pierwszym miejscem w ogólnopolskim konkursie pt. “Historyczne wędrówki z biblioteką”, zorganizowanym przez SBP i Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy historycznej oraz budowanie lokalnej tożsamości wokół ważnych wydarzeń i postaci.

2017 W GBP w Kuślinie uruchomiono terminal ACADEMICA – Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych

2019 W katalogach cyfrowych znalazło się 100% zbiorów biblioteki głównej oraz obu filii, a czytelnicy mogą zdalnie śledzić swoje konta, zamawiać książki, zapisywać się do biblioteki.

W 2021 po raz kolejny doceniono kuślińską bibliotekę w konkursie ogólnopolskim, nagradzając wyróżnieniem projekt “Polowanie na książkę”. Impreza odbyła się podczas obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021 .

2024 Staraniem dyrektor Marii Czekały 23 lutego 2024 roku ukazała się druga książka, której wydawcą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie pt.”Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”. Książka, będąca swoistym podręcznikiem lokalnej historii, powstała w oparciu o materiały zebrane do pierwszej publikacji – “Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Przewodnik po Gminie Kuślin”, a jej autorkami są Maria Czekała i Magdalena Bilska.
“Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi” prowadzą czytelnika od prahistorii tych ziem, aż do współczesności. Zamieszczono w nich szereg ciekawych informacji na temat miejscowości tworzących gminę Kuślin. Opisano też losy mieszkańców, którzy żyjąc w różnych uwarunkowaniach politycznych i społecznych tworzyli historię tego regionu, a tym samym – historię naszego kraju. Tekst wzbogacony jest bogatym materiałem fotograficznym.

http://bibliotekakuslin.pl/index.php/2024/02/25/prezentacja-ksiazki-wedrowki-po-kuslinskiej-ziemi-ludzie-miejsca-wydarzenia/

2024 W lutym, po czterdziestu pięciu latach pracy, na emeryturę odeszła Maria Czekała – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, starszy kustosz, a w latach 2011-2024 dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie, animatorka wydarzeń kulturalnych i imprez czytelniczych, organizatorka i autorka licznych  konkursów, wystaw, spotkań, warsztatów, escape roomów, questów turystycznych i projektów kulturalnych. Była inicjatorką utworzenia w bibliotece w Kuślinie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej oraz pomysłodawczynią i współautorką książek „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…Przewodnik po gminie Kuślin” i „Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”. Za swoją pracę na rzecz promocji czytelnictwa, animacji kultury i historii lokalnej, w maju 2023 roku, uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego nagrodzona tytułem “Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.

Podziękowania za współpracę złożyła dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta Podlaszewska-Cybal, Róża Mleczak, Grażyna Matuszak oraz regionalistka Magdalena Bilska.